-enemy Commando^

!!!Welcome to -enemy Commando^ clan web.Playing Vietcong best game 1.01 and 1.60 version!!!

Prikazy do konzole

Příkazy do konzole

devtraf  zjisti aktuální reálny ping ze serveru a na server včetně ztrátovosti
devtrafsrv   výpíše spojení všech hráčů
kick player_name
kick player_id
                player_name - jméno hráče, který má být vyhozen
                player_id - Číslo (ID) hráče. Lze zjistit pomocí příkazu 'list'.
                Administrátor vyhodí hráče okamžitě, klient iniciuje hlasování. 
startadmin password
                Password - heslo pro vzdálenou správu
                Odesílá serveru heslo, aby byla danému klientovi umožněna vzdálená správa.
list
                Konzole vypíše seznam všech hráčů.
               
listadmins
                Konzole vypíše seznam všech adminů.
mpresult                                               
                - Vypíše výsledky aktuální hry do textového souboru.
               
mllist                                                     
                - vypíše aktuální seznam misí do konzole.
               
mlchangecurmap mission endrule endruleval                       
                - například: mlchangecurmap StreamCTF time 20.
                - mění aktuální misi v seznamu misí.
                - pokud příkaz nepoužije admin, je zahájeno hlasování.
               
restartmap                                                            
                - restartuje aktuální misi.
                - pokud příkaz nepoužije admin, je zahájeno hlasování.
               
chattoconsole 0/1/2
                - implicitně 0 pro server a 1 pro klienty.
                - 0 - v konzoli se nevypisuje nic.
                - 1 - komunikace hráčů (chat) se vypisuje v konzoli.
                - 2 - v konzoli se vypisuje jak komunikace hráčů, tak informace o zabití.                         
               
consoletime 0/1
                - pokud je tato možnost zapnuta (1), připisuje se k doůležitím zprávám v konzoli systémový čas.
                ============ pro diváky ============
rpstart filename
                - zahájí ukládání replaye aktuální hry. Výstupem je soubor replaynazevsouboru.rep.
               
rpend
                - ukončí ukládání replaye.
               
rpload filename
                - nahraje uložený replay, způsobí odpojení od aktuální hry a přejde do replay módu.
                              
                ============ v módu replay ============
rpsetbmp fps filename
                například: rpsetbmp 25 StreamBattle
                - nastavuje fps pro ukládání souborů BMP a jména souborů.
                ============ pouze pro administrátory a vzdálené administrátory ============
               
ban player_name hours
ban player_id hours
                example: ban UglyPlayer 10
                               ban 268 0               
                player_name - jméno hráče, jemuž má být zapovězen přístup
                player_id - Číslo (ID) hráče. Lze zjistit pomocí příkazu 'list'.
                hours - počet hodin, 0 znamená napořád.
                hráč je vyhozen ze hry a nemůže se k danému serveru po určený počet hodin připojit.
               
banip player_name time
banip player_id time
                - funguje stejně jako standardní příkaz ban, ale navíc si pamatuje IP adresu vyloučeného hráče a znemožní připojení se jakéhokoliv jiného hráče z téže adresy.
                              
banlist
                - vypíše do konzole seznam všech vyloučených hráčů
               
banremove index
                - smaže vyloučeného hráče ze seznamu.
               
clearban
                - smaže seznam vyloučených hráčů
                                              
set srvvm status
                status - 0 nebo 1
                Přepíná Vietnam mód (zap/vyp)
               
set srvab status
                status - 0 nebo 1
                Přepíná Autobalance (zap/vyp)
               
set srvff status
                status - 0 nebo 1
                Přepíná Friendly fire (zap/vyp)
set srvec status
                status - 0 nebo 1
                Přepíná Enemy camera (zap/vyp)
set srvcleng limit
                limit - maximální počet hráčů dané třídy
                nastavuje maximální počet ženistů ve hře
set srvclmed limit
                limit - maximální počet hráčů dané třídy
                nastavuje maximální počet zdravotníků ve hře
               
set srvclsni limit
                llimit - maximální počet hráčů dané třídy
                nastavuje maximální počet sniperů ve hře
set srvclrad limit
                limit - maximální počet hráčů dané třídy
                nastavuje maximální počet radistů ve hře
set srvclmac limit
                limit - maximální počet hráčů dané třídy
                nastavuje maximální počet kulometčíků ve hře
set srvakidle minutes
                minutes - počet minut, 0 znamená vypnuto
                Nastavuje čas, po kterém má být nečinný hráč automaticky vyhozen.
set srvakping ms
                ms - počet milisekund, 0 znamená vypnuto
                nastavuje ping pro automatické vyhození hráče s vysokým pingem - 'AutoKick high ping'
               
set srvaktk tk_value ban_hours
                tk_value - počet zabití spoluhráčů, 0 znamená vypnuto
                ban_hours - počet hodin, na něž má být hráč vyloučen tím automatickým vyhazovem
                Nastavuje hodnoty pro automatické vyhození hráčů, kteří zabíjejí spoluhráče - 'AutoKick teamkill'
                              
               
set srvpassword new_password          
                - mění heslo serveru
mlclear
                - maže všechny mise (mimo aktuální mise) ze seznamu misí.                            
               
mlchangemap index mission endrule endruleval   
                například: mlchangemap 0 StreamATG points 4
                - mění mise v seznamu misí (může být použito i pro aktuální misi - mise se pak ihned znovu nahraje)
                              
mlchangeendrule index endrule endruleval
                example: mlchangeendrule 0 frags 20
                               mlchangeendrule 0 time 40
                               mlchangeendrule 0 points 5
                - mění pravidlo ukončení (lze použít i pro běžící misi)
               
mlremovemap index
                - odstraní mise ze seznamu (nelze použít pro běžící misi)
               
mladdmap mission endrule endruleval  
                example: mladdmap NvaCoop time 60
                - přidá mise do seznamu
               
nextmap
                - přepne na další misi v seznamu
nextmap map_index
                - přepne na určenou misi v seznamu.
                              
adminsay "something to say"
                například: adminsay " Hello, I'm your ruler! "
                - speciální mód komunikace pro adminy, aby každý poznal, že mluví admin (zpráva se vypisuje jinou barvou a zůstává zobrazena delší dobu) 
               
set srvbd 0/1
                - zapíná/vypíná možnost 'BlackDeath' - poté, co je hráč zabit, jeho obrazovka zčerná (požadavek klanů)
               
swapplayer name/id
                - převádí hráče do jiného týmu (platí pro týmové herní módy)
               
set srvspectators limit delay
                - nastavuje hodnoty pro diváky
                               - limit - maximální počet diváků
                               - delay - zpoždění ve vteřinách
set srvteamlock lock
                - lock múže být
                               0 - žádné zamčení
                               1 - US tým zamčen
                               2 - VC tým zamčen
                - když je tým zamčen, nikdo se k němu nemůže připojit
set srvvmchat 0/1
                - defaultně je 0,
                - 1 potlačuje výpis zpráv o zabití hráčů a textů k příkazům
set srvbluebt 0/1
                - defaultně je 1
                - 0 zakazuje modré zvýrazňování drátu spojenecké b-trap ( past v MP)
                ============ Pouze pro administrátory ============
set srvadmin password
                password - nové heslo
                Nastavuje heslo pro vzdálenou správu
               
set srvadmin
                Maže heslo pro vzdálenou správu, čímž ji zcela zakazuje.
===Nove konsolove prikazy pro adminy a remote adminy===
banimport [jmeno souboru relativne k Vietcong slozce]
                - importuje ban seznam do soucasneho seznamu. Vhodne pro sdileni ban-seznamu mezi administratory.
banip [jmenohrace] [ip.ip.ip.ip] [hodin]
                - dovoluje manualne pridat IP adresu do ban seznamu. Jmenohrace je pouze pro lepsi identifikaci.
playerip [player id]
                - vypise IP adresu zadaneho hrace do konsole
set srvcoopdif [obtiznost]
                - zmeni obtiznost v Coop hre  ( 0 - lehka, 1 - normalni, 2 - tezka, 3 - vietnam)
===Nove konsolove prikazy pro klienty===
bindreload
                - znovu nahraje definici prirazeni textu a zvuku ke klavesam - soubor usermp_bindkeys.txt. Slouzi na zmenu definic za behu hry.
               
ignore player_name
ignore player_id
                - zapne/vypne ignorování zpráv zvoleného hráče.
ignorelist
                - vypíše do konzole seznam ignorovaných hráčů.
               
set clnvoicechat [status]
                - zapne/vypne hlasovou komunikaci u klienta.
                - status může být 0 ( vypnuto) nebo 1 ( zapnuto )
               
voicechatstatus
                - vypíše do konzole nastavení servru pro hlasovou komunikaci a všechny hráče, kteří mají hlasovou komunikaci povolenou.
v1.60 nové konzolové příkazy pro administrátory
set srvctf respawn_time_seconds
                - nastaví časový limit znovuobjevení pro mód CTF
set srvtt mission_time_minutes respawn_time_seconds
                - nastaví délku mise a časový limit znovuobjevení pro mód TT
               
set srvvoicechat [status]
                - zapne/vypne podporu hlasové komunikace na servru
                - status může být 0 (vypnuto), 1 ( nízká kvalita), 2 ( vysoká kvalita)
                - doporučujeme používat na rychlých internetových serverech nízkou kvalitu, vysokou pouze pro hraní přes LAN.
               
set srvjoinmsg "Message from the server"
                - umožňuje administrátorovi nastavit zprávu, která bude poslána všem hráčům, kteří se připojí k servruzole